Betekenis - La signification - Meaning

Betekenis van de Familienaam Osstyn

Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, -ien, Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, ien, Hosstijn, -yn

1. Knuffelvorm van de Germaanse voornaam Oste.
1398 Ostin Brunkin - Tielt (Debr. 1970).

2. Patroniem uit de voornaam Austin, Augustin.

3. Afgeleid uit Wastijn, via Wostijn tot Ostijn (in Beveren-Leie).

La signification du nom de famille Osstyn

Différentes variantes de l'ortographe :Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, -ien, Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, ien, Hosstijn, -yn

1. Déformation "amicale"ou "familiale" du prénom germanique : Oste

2. Patronyme issu du prénom : Austin, Augustin

3. Dérivé du nom : Wastijn via Wostijn jusqu'à : Ostijn (se retrouve à Beveren-Leie, en Flandre occidentale)

Retrouvé en 1398 : Ostin Brunkin - Tielt (Debr.1970)

Meaning of the family name Osstyn

Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, -ien, Ostin, -ijn, -yn, -eyn, Osstyn, -ijn, Hostijn, -yn, -in, ien, Hosstijn, -yn

1. Cuddle form of the Germanic first name Oste.

1398 Ostin Brunkin - Tielt (Debr. 1970).

2. Patroniem from the first name Austin, Augustin.

3. Diverted from Wastijn, via Wostijn till Ostijn (in Beveren-Leie).